SWEOD

SWEOD

ENGLISH

This equipment kit has been developed in collaboration between Disarmament Solutions and SWEOD.
SWEOD Combat Engineering Kit is a tactical equipment kit intended for distribution among combat units, to enable safer and more efficient minefield breaching.


The equipment is delivered together with an extensive combat engineer training course, providing the participants with vital abilities such as minefield breaching, mine reconnaisanse, mine resuce operations, and minefield clearance.


Each combat engineer kit contains:


 • Mine detector (delivered with instructions in both English and Ukrainian)
 • Multitool instrument
 • Mine probe with exchangable heads (for manual mine detection)
 • Laser pointer with line pattern (for visual booby-trap detection)
 • 2x Trip wire feeler (for physical booby-trap detection)
 • Dyneema line with carabiner (fibre line with characteristics of a steel cable)
 • Infinity loop (attachment for pulling uncertain objects from a distance)
 • Specialized hook (attatchment for pulling uncertain objects from a distance)
 • Breachers tape (for heavy-duty attachments)
 • Extra strong electrical tape
 • Marking chalk (blue for safe areas, red for unsafe)
 • Minefield warning tape (with text in Ukrainian and English)
 • Steel wire
 • Extra strong fishing line
 • Adjustable cable ties
 • Safety pins
 • Weatherproof matches
 • Reference guide in Ukrainian


All donors recieve a personal donation certificate from the embassy as proof of their important contribution to Ukraine
(unless anonymity is requested).

SVENSKA

Denna utrustningssats är framtagen i ett särskilt samarbete mellan Disarmament Solutions och SWEOD.
SWEOD Combat Engineering Kit är en taktisk utrustningssats som är avsedd att distruberas till soldater i stormförband, för att möjliggöra säkrare och mer effektiv minbrytning.


Utrustningen levereras tillsammans med en längre stormpionjärsutbildning som förser deltagarna med livsviktiga förmågor som minbrytning, minspaning, undsättande av skadade i minfält och minröjning.


Varje stormpionjärkit innehåller:


 • Minsökare (levereras med instruktion på engelska och ukrainska)
 • Mutitool verktyg
 • Minpek med utbytbara huvuden
 • Laserpek med linjemönster (för visuellt trådsök vid försåt)
 • 2x Minspö (för fysiskt trådsök vid försåt)
 • Dyneema lina med karbinhake (fiberlina med egenskaper som liknar stålvajer)
 • Infinity loop (tillbehör för drag av osäkra objekt på avstånd)
 • Specialanpassad krok (tillbehör för drag av osäkra objekt på avstånd)
 • Breachers tape (för fasthållning)
 • Extra stark eltejp
 • Utmarkeringskalk (blå markerar säkra ytor, röd markerar osäkra)
 • Minvarningsband (med ukrainsk och engelsk text)
 • Ståltråd
 • Extra stark fiskelina
 • Buntband
 • Säkerhetsnålar
 • Stormtändstickor
 • Användarmanual på ukrainska


Alla donatorer får ett personligt donationscertifikat från ambassaden som bevis på sitt viktiga bidrag till Ukraina
(om inte anonymitet önskas).


ABOUT SWEOD

SWEOD is a group of former officers and EOD-operators currently working with educating Ukrainian front-line units. Their main focus is an extensive combat engineer training course for experienced soldiers, teaching them how to disarm, detonate, or finding and avoiding mines during an attack. This is called mine breaching, which is one of the five most important competencies for winning the war, according to the Ukrainian commander-in-cheif. The Russian minefields in Ukraine are incredibly complex and involve an extemely high risk for the soldiers trying to breach the line of defense. Through SWEOD's training course, they are provided with a proven method for minefield breaching adapted to the environment of their operations, and can then further spread the knowledge to others. SWEOD have already trained over 300 soldiers, and the goal for 2024 is to increase the effect of their operations by having more instructors and a wider spread. A SWEOD Combat Engineer Kit provides one combat engineer with the equipment required for the task, and every donation makes a great difference for the Ukrainian units. 

For more information: www.youtube.com/@SWEOD


OM SWEOD

SWEOD är en grupp föredetta yrkesofficerare och EOD-operatörer som nu arbetar med att utbilda frontförband i Ukraina. Deras huvudfokus är en längre stormpionjärsutbildning för erfarna soldater som lär dem att desarmera, spränga, eller hitta och kringgå minor under anfall. Detta kallas för minbrytning, och är enligt Ukrainas överbefälhavare en av de fem viktigaste förmågorna för att kunna bryta dödläget och vinna kriget. Rysslands mineringar är otroligt komplexa och innebär en extremt hög risktagningsnivå för de Ukrainska soldater som försöker bryta sig igenom försvarslinjen. Genom SWEODs utbildning får de tillgång till en beprövad minbrytningsmetod som är anpassad efter miljön de verkar i och kan i sin tur sprida kunskapen vidare. Redan har över 300 soldater utbildats av SWEOD, och under 2024 är målet att bygga ordentlig effekt genom det ökade antalet instruktörer och högre spridning. Ett SWEOD Combat Engineer Kit förser en stormpionjär med den utrustning som krävs för uppgiften, och varje donation gör otroligt stor skillnad för de Ukrainska förbanden.

För mer information: www.youtube.com/@SWEOD